Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

van

KANOVERENIGING “DE ZWETPLASSERS” TE WORMER

Opgericht 28 mei 1935.

 

Uitgewerkt volgens de statuten, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 24 maart 1961 nr. 32

 

 

Artikel 1

De bepalingen volgens de statuten worden, waar nodig, geacht te zijn opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.

 

Leden 

Artikel 2 

Het aantal leden, zowel manlijk als vrouwelijk, is onbepaald en zijn verdeeld in:

a.        Ereleden

b.        Gewone leden

c.        Donateurs

 

Artikel 3

Tot Ereleden kunnen worden voorgedragen zij, die aan de Vereniging belangrijke diensten hebben bewezen. Het erelidmaatschap wordt hen door het bestuur aangeboden; de machtiging hiertoe wordt door de Algemene Vergadering met meerderheid van ¾ der geldig uitgebrachte stemmen verleend. Zij hebben alle rechten der gewone leden, doch geen der verplichtingen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

Artikel 4

Zij, die als gewoon lid tot de Vereniging wensen toe te treden, moeten zich hiervoor schriftelijk wenden tot het Secretariaat. De Secretaris zendt de belanghebbende een exemplaar van het Reglement.

 

Artikel 5

Donateurs zijn zij, die de Vereniging door een geldelijke bijdrage van minimaal €.25,00 per jaar, steunen.

 

Artikel 6

Zij, die door een andere kanovereniging zijn geroyeerd, kunnen na gehouden onderzoek niet als lid worden aangenomen, tenzij dit door de betreffende kanovereniging wordt opgeheven.

 

Artikel 7

Gewone leden en donateurs binden zich tot het einde van het Verenigingsjaar.

 

Artikel 8

Het lidmaatschap geldt voor een vol verenigingsjaar, zijnde van 1 januari t/m 31 december. De contributie is daarom steeds over een vol verenigingsjaar verschuldigd, en bij tussentijds bedanken in haar geheel opvorderbaar, terwijl tevens alle rechten vervallen.

 

Artikel 9

Door zijn toetreding verklaart ieder lid zich te zullen onderwerpen aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en verder aan alle regels en bepalingen, evenals aan de wijzigingen, welke aan de bestaande regeling van dien, tot stand zullen komen.

 

Artikel 10

Ereleden en gewone leden zijn bevoegd ter Algemene Vergadering te verschijnen en daar hun stem uit te brengen.

 

Artikel 11

Voorstellen tot wijziging der Statuten of tot ontbinding der Vereniging kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien of door Bestuur, of door een groep van minstens tien leden het voorstel hiertoe wordt gedaan.

 

Artikel 12

De leden hebben het recht tot het stallen van één boot mits stallingruimte voorhanden is.

 

 

Artikel 12a.

Bij uitzondering kan het bestuur het stallen van een tweede boot toestaan. Alle boten dienen te worden voorzien van een verenigingskenmerk.

 

Artikel 13

Alle leden zijn verplicht genoegen te nemen met de besluiten, welke door de Algemene Vergadering genomen zijn, ongeacht of zij bij het nemen van die besluiten al dan niet tegenwoordig waren. Zij verbinden zich tevens tot de goede uitvoering ervan mede te werken.

 

Bestuur

Artikel 14  

Het bestuur bestaat uit minstens 3 meerderjarige leden, t.w. voorzitter, secretaris, penningmeester, De drie eerstgenoemde vormen het dagelijkse bestuur en moeten in de Zaanstreek woonachtig zijn.

 

Artikel 15

De voorzitter, secretaris en de penningmeester worden in een jaarlijkse Algemene Vergadering in functie gekozen door meerderjarige leden en wel bij volstrekte meerderheid van stemmen. Zij treden om het jaar af volgens rooster, doch zijn terstond herkiesbaar.

 

Artikel 16

Het bestuur is bevoegd de Commissarissen met bijzondere functies te bekleden. Bijvoorbeeld 2e voorzitter, 2e penningmeester, 2e secretaris.

 

Artikel 17

In gevallen waarin het Reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Is deze beslissing van ingrijpende aard, dan dient de Algemene Vergadering geraadpleegd te worden.

 

Artikel 18

Het bestuur is verantwoordelijk voor de nakoming en belast met de uitlegging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en van de bepalingen en besluiten der Algemene Vergadering, in en buiten rechten.

 

Artikel 19

Voor het aangaan van Huurovereenkomsten, sluiten van leningen, het aankopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, behoeft het Bestuur de machtiging van de Algemene Vergadering.

 

Artikel 20

Het bestuur is slechts gerechtigd tot het nemen van besluiten indien minstens 5 bestuursleden aanwezig zijn.

 

Artikel 21

De Voorzitter leidt de Vergaderingen en bepaalt de Bestuursvergaderingen, zo dikwijls hij dit nodig acht. Hij tekent met de secretaris de notulen en met de penningmeester alle verbintenissen, de vereniging betreffende. Bij ontstentenis van de voorzitter vervangt de 2e voorzitter hem.

 

Artikel 22

De secretaris is de bewaarder van de archieven. Hij/zij houdt Notulen van het behandelde in de vergaderingen en is belast met de correspondentie der Vereniging en het bij houden van het register der leden. Tevens houdt hij/zij afschrift van alle uitgaande stukken. Hij/zij voert briefwisseling uit naam en in overleg met het bestuur. In de algemene vergadering wordt door hem/haar een door het bestuur goedgekeurd verslag uitgebracht van de werkzaamheden der vereniging gedurende het afgelopen jaar. Hij/zij zorgt dat de presentielijst getekend wordt. Bij zijn/haar afwezigheid wordt hij/zij vervangen door de 2e secretaris.

 

Artikel 23

De penningmeester is belast met het beheer der waarden en gelden der Vereniging. Hij int alle bij de Vereniging komende gelden en belegt deze. Uitgaven, die de € 100,– te boven gaan, mogen slechts gedaan worden na akkoordbevinding van de Voorzitter en de Secretaris. Hij zorgt voor een geregelde boekhouding en geeft in de Algemene Ledenvergadering rekening en verantwoording van de financiële toestand der Vereniging. Verder dient hij een door de kascommissie goedgekeurde balans en een begroting voor het volgende jaar in, welke 14 dagen voor de Algemene Vergadering ter kennis van de leden moet worden gebracht.

 

 

 

Artikel 24

Een bestuurslid, dat zijn functie niet naar behoren vervullend of blijk gevende van onbekwaamheid in het uitoefenen van zijn taak, zal door het bestuur, zowel als op verzoek van 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden, uit zijn ambt kunnen worden ontzet. Een Algemene Vergadering kan de schorsing van een persoon opheffen of het besluit bekrachtigen.

 

Artikel 25

Indien in de loop van het Verenigingsjaar een Bestuurslid wil aftreden, is hij verplicht minstens drie weken van te voren van zijn voornemen aan de Secretaris kennis te geven. De Secretaris geeft hiervan kennis aan de Voorzitter.

 

Artikel 26

Bij tussentijds aftreden moet het bestuur binnen twee maanden de vrijgekomen plaats voorlopig invullen.

 

Vergaderingen

Artikel 27

Ieder jaar, in de maanden maart of april wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden, in welke vergadering:

1.        De secretaris verslag zal uitbrengen over de vereniging.

2.        De penningmeester verslag zal uitbrengen over de vereniging.

3.        De commissaris(sen) verslag zal uitbrengen over de vereniging.

4.        De verkiezing van de bestuursleden plaats vindt

5.        Voorstellen worden afgedaan.

6.        De begroting ingediend zal worden voor het jaar dat ingetreden is.

7.        Een commissie benoemt, bestaande uit twee leden met een plaatsvervanger, tot het nazien van de rekening van de penningmeester over het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. Een lid van deze kascommissie kan niet voor twee of meer achtereenvolgende jaren zijn zetel bezetten.

8.        Het bestuursbeleid wordt vastgesteld voor het jaar dat ingetreden is.

9.        Het activiteitenprogramma voor het zomer seizoen wordt vastgesteld.

 

Een tweede Algemene Vergadering kan worden gehouden in de maanden oktober of november. In deze vergadering worden:

1.        De notulen der vorige vergadering voorgelezen.

2.        Het activiteitenprogramma voor het winterseizoen worden vastgesteld.

 

Artikel 28

Bestuursvergaderingen worden gehouden, indien 1/3 der bestuursleden dit wenselijk acht. Een bestuursvergadering is geldig, indien minstens 5 bestuursleden aanwezig zijn.

 

Stemmingen

Artikel 29

Wil het besluit ener Vergadering geldig zijn, dan moet tijdens het nemen daarvan tegenwoordig zijn op een:

·         Algemene Vergadering minstens ¼ der Gewone Leden en Ereleden.

·         Bestuursvergaderingen meer dan de helft van het aantal bestuursleden (per commissie is er 1 stem).

 

Artikel 30

Wanneer een vergadering geen besluit kan nemen, omdat het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt binnen 21 dagen op een ander tijdstip deze Vergadering opnieuw belegd. Voor het nemen van besluiten behoeft dan niet aan artikel 29 te worden voldaan.

 

Artikel 31

Over personen wordt schriftelijk gestemd. Bij enkele kandidaatstelling wordt de kandidaat geacht te zijn gekozen, tenzij schriftelijk stemming wordt gevraagd. Dit bindende karakter van de voordracht kan door de ALV worden opgeheven door een 2/3 meerderheid. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de Voorzitter hieromtrent anders beslist. De Voorzitter beslist of een stemming personen of zaken betreffen.

 

Artikel 32

Alle benoemingen en besluiten geschieden bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt deze bij de eerste stemming niet verkregen, dan heeft herstemming plaats tussen de kandidaten, die de meeste stemmen verwierven. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid behaald, dan beslist de enkelvoudige meerderheid der stemmen. Bij de staking van stemmen beslist het lot. Voor besluiten ten opzichte van zaken wordt bij staken van stemmen het voorstel geacht te zijn verworpen.

 

Artikel 33

2/3 der geldig uitgebrachte stemmen is vereist voor een voorstel tot reglementsherziening.

 

Artikel 34

Stemrecht hebben Ereleden en Gewone Leden die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.

 

Gelden

Artikel 35 

De geldmiddelen der Vereniging bestaand uit:

·         Inschrijfgeld, wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld.

·         Contributie, wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld.

·         Stallingsgelden, worden jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld en gelden per te stallen boot.

·         Stallinggelden, indien men meer dan één kano in het botenhuis heeft liggen.

·         Vrijwillige bijdragen van donateurs, met een minimum van €. 25,00 per jaar.

·         Schenkingen en toevallige baten.

·         Inschrijfgelden van licenties, wedstrijden, enz, enz.

·         Inkomsten van door de vereniging georganiseerde activiteiten

·         Sleutelgeld

 

Artikel 36

Het innen van bedragen en andere gelden geschiedt zodanig als het Bestuur dit wenselijk oordeelt.

Contributie per half jaar en per jaar.

 

Artikel 37

Een Algemene Vergadering kan besluiten tot heffing van Hoofdelijke omslag.

 

Artikel 38

Het bestuur is in het algemeen bevoegd te besluiten tot het doen der dagelijkse uitgaven; voor bijzondere uitgaven, onmiddellijk of middellijk is machtiging vereist van de Algemene Vergadering.

 

Wedstrijden / Clubtochten

Artikel 39

De inschrijving tot het deelnemen aan wedstrijden en andere kanosportevenementen kan slechts geschieden door tussenkomst van de verenigingssecretaris of door hem/haar gedelegeerd aan een commissaris

 

Artikel 40

De leden, welke aan wedstrijden deelnemen, hebben een verplicht kostuum, bestaande uit een blauw met wit kanoshirt, voorzien van embleem en goedgekeurd door het bestuur.

 

Artikel 41

De door de vereniging te organiseren activiteiten staan onder leiding van een door het Bestuur aan te wijzen lid.

 

Artikel 42

Het is de leden, jonger dan 18 jaar, die aan officiële wedstrijden deelnemen, verboden op het wedstrijdterrein alcoholische drank te gebruiken. Het is leden jonger dan 18 jaar tevens verboden in het Clubhuis of in Clubverband gebruik te maken van alcoholische drank.

 

Artikel 43

Alle leden moeten een  zwemdiploma hebben.

 

Artikel 43a.

Leden tot en met 12 jaar dienen verplicht een zwemvest te dragen.

Voor de zomerperiode (april t/m september):

  • Voor alle kanovaarders onder de 12 jaar is het verplicht om op het water een zwemvest te dragen
  • Voor alle SUP-vaarders het water op gaan is het verplicht om de leash te allen tijde te dragen.
  • Voor alle leden die niet in bovenstaande categorieën vallen wordt de inschatting voor de noodzaak tot het dragen van een zwemvest, danwel ander zwemhulpmiddel, overgelaten aan het individuele lid, danwel de ouder/verzorger van het minderjarige lid.

Voor de winterperiode (oktober t/m maart):

  • Voor alle minderjarige leden (< 18 jaar) is het verplicht om een zwemvest te dragen. Deze verplichting is onafhankelijk van het gekozen vaartuig waarmee het water opgegaan wordt.
  • Voor alle volwassen leden geldt het dragen van een zwemvest als een dringend advies.

 

Orde

Artikel 44

Alle leden moet daar, waar zij aanwezig zijn als lid, zich ordelijk gedragen.

 

 

 

Artikel 45

Zonder toestemming van de eigenaar/esse is het niet geoorloofd van iemands eigendommen gebruik te maken, op straffe van schorsing.

 

Artikel 46

Zonder toestemming van het betreffende bestuurslid mag men geen Verenigingseigendommen gebruiken of meenemen.

 

Artikel 46a

Privégebruik of verbruik van materialen, gereedschappen en/of verbruiksgoederen van de club is zonder formele toestemming, onder geen beding toegestaan. Toestemming voor gebruik of verbruik wordt alleen verleend door de  voorzitter van de betreffende commissie waar het materiaal, gereedschap en/of verbruiksgoed in beheer is  en één lid van het dagelijks bestuur. Voor die materialen, gereedschappen en/of verbruiksgoederen waar het niet eenduidig voor vast te stellen is onder welke commissie dit valt, of wanneer een voorzitter van een commissie goederen of verbruiksgoederen wenst te gebruiken of verbruiken die hij of zij in beheer heeft, of bij iedere vorm van twijfel, wordt eventuele goedkeuring voor gebruik of verbruik verleend door minimaal twee leden uit het dagelijks bestuur.

Bij gebruik van gereedschappen of goederen dient de gebruiker de staat van het gereedschap of het goed, vooraf te controleren en eventuele defecten of missende onderdelen schriftelijk of digitaal te melden bij de voorzitter van de commissie of het verantwoordelijk lid van het dagelijks bestuur. Bij geen melding vooraf, wordt er vanuit gegaan dat het gereedschap of goed, in goede orde, compleet en zonder defecten ontvangen is.

Goedkeuring voor gebruik of verbruik dient vooraf, schriftelijk of digitaal, door de voorzitter van de commissie gemeld te worden bij de secretaris van de club, samen met vastlegging van eventuele defecten of missende onderdelen.

Gebruik of verbruik van goederen zonder toestemming als hiervoor beschreven, of retourneren van gereedschappen of goederen, in mindere staat dan dat deze zijn verkregen, is reden voor sancties, de hoogte of zwaarte van de sanctie zal worden bepaald door minimaal twee leden van het dagelijks bestuur.

Privé materialen, gereedschappen en/of verbruiksgoederen die op het terrein of in de gebouwen van de club aanwezig zijn, zonder vooraf schriftelijke goedkeuring door het dagelijks bestuur en waarvoor geen liggelden worden betaald, worden beschouwd als eigendom van de club en zijn hiermee binnen 1 week nadat ze op het terrein of in de gebouwen zijn gekomen, ter beschikking van het dagelijks bestuur.

Onder privégebruik wordt niet verstaan het gebruik van, met name, gereedschappen om eigen kanomateriaal vaar of vervoer klaar te maken.

 

Artikel 47

Beschadiging van eigendommen der Vereniging of zaken bij haar in gebruik, komen, naar gelang de uitspraak van het bestuur, in principe voor rekening van het betrokken lid.

 

Artikel 48

Alle leden zorgen voor een goede clubgeest, waken voor de naleving van het Huishoudelijk Reglement en het behandelen van de interne aangelegenheden als schoonmaken enz.

 

Artikel 49

Diegene, die het laatst het Clubhuis verlaat, dient zich ervan te overtuigen, dat alles in goede staat verkeert en is verplicht het gebouw en toegangshek te sluiten.

 

Verlies Lidmaatschap

Artikel 50  

Alle leden verliezen het lidmaatschap indien zij bij de Secretaris een schriftelijk ingediende kennisgeving van bedanken doen toekomen, mits vóór 1 december. Ingeval van een geschil kan men zich alleen op een aangetekend schrijven beroepen.

 

Artikel 51

Ontzetting uit het lidmaatschap kan plaats hebben, indien de belangen en/of goede naam van de Vereniging wordt geschaad en ook indien aan wedstrijden wordt deelgenomen buiten Verenigingsverband zonder toestemming van het Bestuur.

 

Artikel 52

Wanbetaling is aanwezig, als een lid op de achtste dag na dagtekening van het aangetekende schrijven, zijn schuld niet heeft voldaan. In dergelijk geval kan het bestuur zich beroepen op Artikel 51 en heeft het recht betreffend lid te schorsen en voor te dragen tot royement.

Een besluit tot royement behoeft ¾ der geldig uitgebrachte stemmen. Het bestuur is verplicht bedoeld lid tot bijwoning uit te nodigen voor de Algemene Vergadering, en hem daar gelegenheid te geven zich te verdedigen.

 

Slotbepalingen

Artikel 53 

Gevallen van twijfel over het juiste begrip van enig artikel, worden door het bestuur beslist.

 

Eveneens beslist het bestuur in alle gevallen, waarin het Reglement niet voorziet of waarover verschil van mening bestaat.

Wanneer zij  van ingrijpende aard zijn, worden echter de leden geraadpleegd.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering Voorjaar 2014.

 

N.J. van Egdom      – voorzitter

S. Rem                    – secretaris

B. Al                        – penningmeester